Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Huurcontract   (in veld: Document soort)     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 2461)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 01213  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
 

2. Databasenummer: 01214  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
 

3. Databasenummer: 01215  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
De op de boerderij geproduceerde stalmest, het hooi, stroo en voedergewassen als knollen, mangels en koolrapen mogen gedurende den pachttermijn niet dan met schriftelijke
toestemming van den verhuurder of zijnen gemachtigde worden verkocht of van het verhuurde
worden vervoerd. Bij het eindigen van den pachttermijn zal de verhuurder het recht hebben de aanwezige stalmest, stroo, hooi, etc. tegen taxatie over te nemen. Het gebruik van stroo als strooisel in de stallen is verplicht.

 

4. Databasenummer: 01216  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)    [?..]
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Het onderhoud der gebouwen enz. met uitzondering van alle op het gehuurde staande pompen is voor rekening van den verhuurder zijne erven en rechtverkrijgenden. Bij nieuwbouw, (hieronder wordt verstaan: nieuwe gebouwen of hieraan aangebrachte onderdeelen, te
voren nog niet aanwezig), welke door den huurder is aangevraagd,zal eene jaarlijksche rente van 6 pCt. (van het bedrag der betreffende bouwkosten) door den huurder zijn te voldoen aan den verhuurder, zijne erven en rechtverkrijgenden.

 

5. Databasenummer: 01217  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Het grasland mag niet meer dan éénmaal in de twee jaar worden gemaaid, doch dient zooveel mogelijk afwisselend geweid en gehooid te worden.
De pachter mag geen weiland scheuren of als bouwland in gebruik nemen, dan na schriftelijke vergunning van den huurder of diens gemachtigde.

 

6. Databasenummer: 01218  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Ontbinding van den Pacht.
Bij het overlijden van den huurder kan de verhuurder den pacht doen ophouden met het eindigen van het loopende of daarop volgende pachtjaar; ook de erfgenamen van den huurder kunnen na zijn overlijden den pacht met het loopende of daarop volgende pachtjaar doen eindigen. Beide partijen zijn verplicht elkaar daarvan een halfjaar voor de gewenschte eindiging van den pachttermijn schriftelijk mededeeling te doen.

 

7. Databasenummer: 01219  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Werkzaamheden buiten de boerderij. Het is den huurder verboden om zonder schriftelijke toestemming van den verhuurder of zijnen gemachtigde werkzaamheden buiten de boerderij te verrichten.

 

8. Databasenummer: 01220  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Jachtrecht.
Het recht der jacht en visscherij blijft ten behoeve van den verhuurder, die steeds zorg zal dragen, dat de schade den huurder door wild toegebracht, tot een minimum beperkt blijft. De huurder drage ten allen tijde zorg, dat niemand met honden of geweer zonder toestemming van den verhuurder of zijn gemachtigde op het verhuurde kome. Hij zal den verhuurder of zijn gemachtigde terstond er van in kennis stellen, indien wildstrikken of vallen door hem op het gehuurde of bij toeval elders aangetroffen worden.

 

9. Databasenummer: 01221  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Domicilie.
Ter zake van alles, wat met deze overeenkomst in betrekking staat, met name ter zake van rechtsvordering tot ontbinding of nakoming dezer overeenkomst, tot schadevergoeding wegens wanpraestatie aan — of boetebetaling wegens overtreding der bepalingen van — deze overeenkomst, kiezen partijen woonplaats ten kantore van den thans te Harderwijk
gevestigden notaris of van diens opvolger.

 

10. Databasenummer: 01222  
Huurcontract boerderij "de Haverkamp"
Huurcontract           (14 februari 1936)   
Huurcontract tussen Eibert van den Bosch en Heer H. Th. s'Jacob m.b.t. boerderij "de Haverkamp"
Ondertekening en lasten van f15,00
Een foto van "de Haverkamp" 7591

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juli 2017